Freys Logo
Policy of Systainability

Policy of Systainability

Som företag har vi på Freys en nyckelroll i skapandet av ett hållbart samhälle. Vår hållbarhetspolicy är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Policyn är ett dynamiskt dokument som uppdateras och förändras över tid. Freys Hyrverk strävar ständigt efter att vara Sveriges mest miljövänliga företag inom sektorn, private chauffeur driven Company. Vårt mål är att kunna erbjuda fossilfria transporter år 2025.

Hållbarhetspolicy

Freys Hyrverk Stockholm AB

Förord

Vår position inför 2022 - 2023

Freys Hyrverk & Stockholms Limousinservice är det självklara valet inom private chauffeuring. Vi är mest kända för våra högkvalitativa tjänster med service, trygghet och säkerhet som ledstjärna. Professionalism, diskretion, pålitlighet och trygghet är de 4 hörnstenar som företaget vilar på. 90% av våra befintliga kunder har god kännedom om våra tjänster. Bolaget ska växa med 10% varav hälften av tillväxten ska komma från nya kunder. Hållbarhetspolicyn har tagits fram med mål att uppfylla så många av FN’s klimatmål som möjligt.

Vårt miljöansvar

Allt räknas och därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan – här och nu. Nedan är en del av det vi gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan:

 • Vi källsorterar och återvinner allt som är möjligt på kontoret, verkstaden och i bilarna.

 • Bedriva Freys verksamhet så att påverkan på människa, miljö och egendom minimeras och på ett sätt som minst motsvarar de krav som ställs av tillämplig lagstiftning

 • Utvärdera miljöpåverkan av bolagets produkter så som bilar i olika faser av deras livscykel och även involvera leverantörer och kunder i denna process

 • Bedriva arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv.

 • I våra inköp prioriterar vi miljövänliga och rättvisemärkta produkter hos våra underleverantörer. Samt krav på att våra underleverantörer uppfyller våra högt ställda miljökrav.

 • Alla våra medarbetare strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Utbildning sker löpande av miljöfrågor för personal. Bränslebesparande samt miljövänlig transport av fordon.

 • Målsättning är att ingen bil ska vara äldre än 3 år.

 • Alla inköp av kemikalier, oljor sker med hänsyn av miljö, endast de mest miljövänliga produkter används.

 • Vid nyanskaffning av bilar så väljs alltid högsta miljöklass. Vi väljer alltid den högsta miljöklassen (Euro5 eller högre) – detta för att säkerställa bästa möjliga verkningsgrad och därmed minska åtgång av drivmedel samt även säkerställa att all avgasrening håller samma standard som när bilen lämnade fabrik. Vi väljer alltid där det finns möjlighet ett fordon med minsta miljöpåverkan, typ hybrid eller möjlighet att tanka miljöbränsle. Vi laddar alltid våra hybridbilar när dessa finns garage eller kommer in för

 • rengöring. Alla däck som används har god hållbarhet och lättrullande och uppfyller samtliga miljöstandarder vedertagna i branschen.

 • På sikt gå från fossila drivmedel till el och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv. Välja dubbfritt, fordon med rätt lufttryck i däckenoch låga motorljud, om möjligt för transport i tätort.

 • På Freys servar och tvättar vi alla våra bilar ”in house” vilket gör att vi har kontroll över att alla åtgärder sker så långt det är möjligt korrekt ur både miljö och hållbarhetsperspektiv. Vi eliminerar onödiga transporter samt har god kontroll på att både personal och material hanteras hållbart och rättvist. Vi säkerställer även därmed att allt avfall hanteras enligt de standarder som gäller. Angående avlopp och sopor så kontrolleras detta löpande av Stockholm vatten.

 • 98% av alla våra fakturor skickas per mail.

Vårt sociala ansvar

Vi är måna om alla människor, såväl kunder som medarbetare. Nedan är några av de aktiviteter vi gör för att ta vårt sociala ansvar:

 • Vi är en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt och bidrar till en positiv utveckling av samhället.

 • Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald och där medarbetarna når sin fulla potential.

 • Respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta med de anställdas representanter och motarbeta barnarbete.

 • Vi jobbar för att motverka stress hos våra medarbetare och minska sjukskrivningar, bland annat genom bra villkor för föräldraledighet och flexibel arbetstid.

 • Våra administrativa medarbetare har stora möjligheter till hybrida arbetsplatser, dvs att de själva väljer var de vill arbeta.

 • Förmåner som motionstimme, tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag, mm.

 • Löpande kompetensutveckling och utbildning för våra medarbetare för att möta behovet från våra kunder och förändringar på marknaden.

 • Vi stödjer Stadsmissionen, Stiftelsen Min Stora Dag samt Vid Din Sida.

Våra affärer

Det vi gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för oss och för våra kunder. Nedan är lite av det vi gör för att skapa hållbara affärer:

 • Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både vår egen och våra kunders verksamheter och arbetar därför med hållbarhetsfrågan genom hela vår verksamhet och i vår affärsmodell.

 • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetarna i syfte att nå koncernens mål och långsiktiga strategi samt ge bästa möjliga service till våra kunder.

 • Vi anpassar uppdragen utifrån kundens unika behov och jobbar efter kvalitetssäkrade processer.

 • Löpande utvärdering av vårt arbete genom t ex dialog med kunder och intern kvalitetssäkring, detta för att snabbt kunna anpassa och möta det förändrade kundbeteendet.

 • Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver.

 • Ständig utveckling av tjänsterna vi erbjuder för att möta nya regler, nya behov och ny teknik.

 • Framtagandet av personalhandbok för uppförande kod, personalfrågor, rutiner och processer. Här skall man hitta de flesta svar oavsett om du är ny eller har arbetat länge i företaget.